Odustanak od ugovora / Saobraznost / Reklamacije

Odustanak od ugovora/ Saobraznost / Reklamacije

ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u državinu kupca, bez obaveze navođenja razloga za odustanak. Odustanak se vrši dostavljanjem popunjenog Obrasca za odustanak. Troškove vraćanja robe snosi potrošač. Roba mora biti vraćena u istom stanju u kom je poslata, ispravna bez vidljivih i skrivenih mana u originalnom i neoštećenom pakovanju, uz svu prateću dokumentaciju sa kojom je poslata, kako bi potrošač ostvario svoje pravo na Odustanak i kako bi mu bila vraćena cena koju je platio. Cena koju je kupac platio za robu koju vraća, uključujući i troškove isporuke, biće vraćena bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili Obrazac za odustanak, uz naravno robu koja se vraća. Nakon proteka roka od 14 dana kupac gubi pravo na Odustanak od ugovora.


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon)

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Član 28

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar)

Pravne posledice odustanka od ugovora

Član 33

Ako potrošač ostvari pravo na odustanka od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i 35. ovog zakona.

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Član 34

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 35

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Potrošač ne snosi troškove za:

1) pruženu uslugu ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni na prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili potpuno ili delimično snabdevanje toplotnom energijom tokom roka za odustanak kada:

(1) trgovac nije dostavio obaveštenje u skladu sa članom 27. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona; ili

(2) potrošač nije izričito zahtevao da se sa izvršenjem počne u toku roka za odustanak od ugovora u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona;

2) isporuku digitalnog sadržaja, u potpunosti ili delimično, koji nije dostavljen na trajnom nosaču zapisa kada:

(1) potrošač nije dao prethodnu izričitu saglasnost za početak izvršenja pre isteka roka od 14 dana;

(2) potrošač nije potvrdio da zna da dajući saglasnost gubi pravo na odustanak od ugovora; ili

(3) trgovac nije dostavio potvrdu u skladu sa članom 30. stav 2. ili članom 31. stav 3. ovog zakona.

Osim u slučajevima predviđenim ovim članom, potrošač ne snosi odgovornost kao posledicu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

SAOBRAZNOST

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti,ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom,odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Dolazi do zastoja propisanih rokova u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje saobraznosti.

Prilikom zaključenja Ugovora o prodaji neće se koristiti termin Garancija ukoliko potrošač ne stiče više prava nego po osnovu saobraznosti. (Primer jeste roba nekih proizvođača gde se uz uslov registracije na sajtu tog proizvođača, dobija dodatna godina garancije.) Garancija ne utiče na prava potrošača koja on ima na osnovu saobraznosti. Garancija mora da sadrži prava potrošača, naziv i adresu prodavca i davalaca garancije ukoliko to nije prodavac, datum predaje robu potrošaču, podatke robe (naziv, model, šifru i serijski broj), uslove i trajanje garantnog roka.

Za podrobnije informacije vidite članove zakona ispod.


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. Zakon)

Saobraznost ugovoru

Član 50

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Član 52.

Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Ako rukovalac ne postupi u roku od 72 časa od saznanja za povredu, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u tom roku.

Obrađivač je dužan da, posle saznanja za povredu podataka o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja obavesti rukovaoca o toj povredi.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

1) opis prirode povrede podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj lica na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;

2) ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi;

3) opis mogućih posledica povrede;

4) opis mera koje je rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

Ako se sve informacije iz stava 4. ovog člana ne mogu dostaviti istovremeno, rukovalac bez nepotrebnog odlaganja postupno dostavlja dostupne informacije.

Rukovalac je dužan da dokumentuje svaku povredu podataka o ličnosti, uključujući i činjenice o povredi, njenim posledicama i preduzetim merama za njihovo otklanjanje.

Dokumentacija iz stava 6. ovog člana mora omogućiti Povereniku da utvrdi da li je rukovalac postupio u skladu sa odredbama ovog člana.

Ako se radi o povredi podataka o ličnosti koje obrađuju nadležni organi u posebne svrhe, a koji su preneti rukovaocu u drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji, rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja dostavi informacije iz stava 4. ovog člana rukovaocu u toj drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

32

Poverenik propisuje obrazac obaveštenja iz stava 1. ovog člana i bliže uređuje način obaveštavanja.

Obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti

Rokovi i teret dokazivanja

Član 53

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

Rokovi propisani u st. 1. do 3. ovog člana ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

REKLAMACIJE

Reklamacije na saobraznost, garanciju, pogrešno obračunate cene i povodom drugih nedostataka možete vršiti putem našeg kontakt telefona, e-mail adrese ili dolaskom u naše prostorije. Ukoliko se roba vraća usled reklamacije uz nju se mora dostaviti kopija računa i original Izjave o saobraznosti ili garantni list. Nakon toga, u roku od 8 dana dobićete informaciju o prihvatanju ili neprihvatanju reklamacije i predlog za rešavanje. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Na rešavanje iste, pristupiće se po prethodnoj saglasnosti potrošača. U slučaju nemogućnosti rešavanja reklamacije u ugovorenom roku usled objektivnih razloga i potrebe za produžavanjem roka, kupac će biti obavešten.

U periodu u kom odgovaramo za saobraznost, troškove isporuke robe koja se šalje usled reklamacije snosimo mi. U tom slučaju, kontaktiraćete nas kako bismo poslali kurirsku sluzbu Aks da preuzme robu koja se reklamira. Saobraznost robe važi: ukoliko se dostavi dokaz o kupovini predmetnog uređaja, ukoliko je on upotrebljen za svrhu za koju je konstrukciono namenjen i u skladu sa uputstvom za upotrebu. Ukoliko se korisnik ne pridržava uputstva za upotrebu, nestručno i nemarno rukuje uređajem, ne održava isti, vrši neovlašćene intervencije na alatu, vrši mehanička oštećenja, neadekvatno sastavlja alat, upotrebljava neoriginalan ili nekompatibilan pribor, koristi neoodgovarajuće baterije kod alata koji iste koriste, kao i za oštećenja koja nastaju redovnim habanjem, spoljnim udarcima, oštećenja nastala transportom ali nakon prelaska rizika na kupca, vremenskih neprilika, prodiranjem čestica (prašina, pesak, voda), oštećenja izazvana toplotnim efektom i dejstvom agresivnih hemijskih sredstava kao i za alate servisirane pomoću neoriginalnih rezervnih delova ili alate koja su pokušali da servisiraju neovlašćena lica – Saobraznost robe prestaje da važi.

Posle prestanka perioda u kome odgovaramo za saobraznost, možete nas kontaktirati takođe putem telefona ili e-mail adrese kako bismo servisirali mašinu, ako to spada u naš delokrug. U suprotnom uputićemo vas na neki od ovlašćenih servisa za proizvođača predmetne robe. U tim slučajevima troškove isporuke i opravke snosi kupac.

Završne napomene

Sve primedbe, reklamacije, nesaobraznosti i ostale eventualne probleme koji mogu nastati prilikom kupovine proizvoda preko naše Internet prodavnice, potrudićemo se da rešimo uz dogovor na obostranu zadovoljstvo i u najkraćem mogućem roku.

Sve sporove koji ne mogu da se reše međusobnim dogovorom kupca i prodavca rešavaće nadležni Sud u Beogradu.

Odgovorno lice za reklamacije:

Jasna Ilinački