Multimetri

Published by IT Elektroleum on

Multimetar (avometar, unimer, univerzalni mjerni instrument, multimer) je naprava za vršenje električnih merenja, koja se obično sastoji od voltmetra, ommetra i ampermetra u jednom kućištu. Korisnik može da odabere veličinu koja će se meriti preko prekidača sa više položaja. Uz to omogućeno je i preciznije merenje pomeranjem prekidača na odgovarajući merni raspon.

Categories: Čitaonica