Testeri otpornosti i LCR metri

Published by IT Elektroleum on

Testeri otpornosti i LCR metri su električni instrumenti koji se koriste za merenje električnih parametara pasivnih komponenti kao što su otpornici, kondenzatori i induktori. Testeri otpornosti su fokusirani na merenje otpora, dok LCR metri (induktometri, kapacitometri, ohmmetri) mogu meriti induktivnost (L), kapacitivnost (C) i otpornost (R).

Testeri otpornosti i LCR metri se koriste u sledećim primenama:

 1. Kontrola kvaliteta: Provera specifikacija pasivnih komponenti pre ugradnje u sklopove.
 2. Istraživanje i razvoj: Merenje karakteristika komponenti u razvoju novih proizvoda i tehnologija.
 3. Održavanje i popravka: Dijagnostika kvarova i zamena neispravnih komponenti u električnim i elektronskim uređajima.
 4. Obrazovanje: Demonstracija i istraživanje električnih svojstava pasivnih komponenti u obrazovnom okruženju.

Evo kako se koriste testeri otpornosti i LCR metri:

 1. Uključite tester otpornosti ili LCR metar: Uključite uređaj pomoću prekidača za napajanje ili dugmeta, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
 2. Podesite opseg merenja: Odaberite odgovarajući opseg merenja na testeru otpornosti ili LCR metru, u skladu sa očekivanim vrednostima električnih parametara komponente koje testirate.
 3. Postavite instrument u režim merenja: Ako koristite LCR metar, postavite ga u režim merenja otpora (R), kapacitivnosti (C) ili induktivnosti (L), zavisno od toga šta želite izmeriti.
 4. Isključite napajanje sklopa: Pre nego što izmerite parametre komponente, uverite se da je napajanje sklopa ili uređaja isključeno. Merenje pasivnih komponenti sa uključenim napajanjem može dovesti do netačnih rezultata i oštećenja instrumenta.
 5. Povežite sonde testera ili LCR metra: Povežite crnu (negativnu) sondu testera ili LCR metra sa jednim krajem komponente čije parametre želite izmeriti, a crvenu (pozitivnu) sondu sa drugim krajem.
 6. Očitajte rezultate: Pročitajte vrednosti parametara na displeju testera otpornosti ili LCR metra. Ove vrednosti će biti prikazane u odgovarajućim jedinicama za otpor (ohm – Ω), kapacitivnost (farad – F) ili induktivnost (henri – H).
 7. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate merenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i specifikacijama.
 8. Isključivanje testera otpornosti ili LCR metra: Kada završite sa merenjem, isključite uređaj kako biste sačuvali bateriju ili napajanje.

Testeri otpornosti i LCR metri su korisni alati za merenje električnih parametara pasivnih komponenti kao što su otpornici, kondenzatori i induktori.

Naša ponuda.

Categories: Čitaonica