Tester magnetnog polja

Objavio IT Elektroleum datuma

Tester magnetnog polja, takođe poznat kao magnetometar ili gaussmetar, je elektronski instrument koji se koristi za merenje jačine i smera magnetnog polja. Magnetni tester polja može detektovati magnetska polja različitih izvora, kao što su prirodna Zemljina magnetna polja, elektromagneti, permanentni magneti i druga magnetna polja nastala usled strujanja električne energije kroz provodnike.

Testeri magnetnog polja se koriste u različitim primenama, uključujući:

 1. Kontrola kvaliteta i testiranje: Provera magnetskih svojstava materijala, komponenti i uređaja, kao što su permanentni magneti, elektromagneti, motori i generatori.
 2. Istraživanje i razvoj: Merenje i analiza magnetnih polja u naučnim istraživanjima, razvoju novih materijala i tehnologija.
 3. Geofizika i geologija: Merenje Zemljinog magnetnog polja radi otkrivanja mineralnih naslaga, istraživanja tektonskih ploča i proučavanja geomagnetizma.
 4. Industrijska primena: Praćenje i kontrola magnetskih polja u industrijskim procesima, kao što su zavarivanje, magnetsko lepljenje i magnetska separacija.
 5. Elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Merenje magnetskih polja radi procene uticaja na elektronske uređaje i osiguravanje elektromagnetske kompatibilnosti.

Evo kako se koriste testeri magnetnog polja:

 1. Uključite tester magnetnog polja: Uključite tester magnetnog polja koristeći prekidač za napajanje ili dugme, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
 2. Podesite opseg merenja: Odaberite odgovarajući opseg merenja na testeru magnetnog polja, u skladu sa očekivanim vrednostima jačine magnetnog polja za izvor koji testirate.
 3. Pozicionirajte sondi ili senzor: Postavite sondi ili senzor testera magnetnog polja u blizini izvora magnetnog polja koji želite izmeriti. Senzor može biti deo samog uređaja ili povezan kablom.
 4. Pokrenite merenje: Inicirajte merenje pritiskom na odgovarajuće dugme ili prekidač na testeru magnetnog polja. Uređaj će detektovati i meriti jačinu i smer magnetnog polja.
 5. Očitajte rezultate: Pročitajte rezultate merenja na displeju testera magnetnog polja. To može uključivati očitanja jačine magnetnog polja (u jedinicama kao što su gauss ili tesla), smera magnetnog polja i drugih relevantnih parametara.
 6. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate merenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i specifikacijama.
 7. Isključite tester magnetnog polja: Kada završite sa merenjem, isključite tester magnetnog polja kako biste sačuvali bateriju ili napajanje.

Testeri magnetnog polja su korisni alati za detekciju, merenje i analizu magnetnih polja u različitim primenama, uključujući kontrolu kvaliteta, istraživanje i razvoj, geofiziku, industrijske procese i elektromagnetsku kompatibilnost. Oni pomažu tehničarima, inženjerima i naučnicima da bolje razumeju svojstva magnetnih polja i njihov uticaj na materijale, komponente i uređaje.

Naša ponuda testera magnetnog polja.

Kategorija: Čitaonica