Digitalni multimetar uputstvo za upotrebu

Published by IT Elektroleum on

Multimetar se koristi za brojna električna merenja.

Pomoću te alatke može se meriti:

-napon
-struja
-otpor
-kontinuitet (da li su veze u ispravne ili prekinute)
-ispravnost dioda, kondenzatora i tranzistora (samo neki modeli imaju ovu opciju).


Mnogi multimetri se tokom ispitivanja kontinuiteta oglašavaju zvučnim signalom. Da biste uključili tu mogućnost, postavite birač radnog režima na Continuity ili Tone. Ako postoji kratak spoj, multimetar će se oglasiti zvučnim signalom. Ako je žica ili veza prekinuta (otvoreno kolo), multimetar će ostati nem.

Napon i struja se mere kada je kolo priključeno na izvor napajanja. U uobičajena merenja napona i struje spadaju:

Merenje napona baterije. Mnogi elektroničari smatraju da se precizniji rezultati dobijaju kada baterija napaja kolo, odnosno kada je pod opterećenjem.
Određivanje da li kolo ili neka komponenta dobija previše struje. Ako kroz kolo protiče jača struja od one koju podnosi, komponente mogu da se pregreju i kolo se može trajno oštetiti.
Potvrda da se komponenta – na primer, svetleća dioda ili prekidač – napaja odgovarajućim naponom. Te provere će vam pomoći da pronađete uzrok problema u kolu.

Otpornost se skoro uvek ispituje i meri kada kolo nije uključeno. Možete meriti otpornost celog kola ili pojedinačne komponente. Možete meriti otpornost žica, otpornika, motora i mnogih drugih komponenata i uređaja. Otpornost, ili njeno nepostojanje, ukazaće vam na kratke spojeve iii otvorena kola – odnosno kontinuitet elektronskih komponenata. Tokom tih ispitivanja, kratak spoj ima otpornost nula (ili skoro nula) dok je otpornost otvorenog kola beskonačna. Testove kontinuiteta koristite za pronalaženje prekida u žicama.

Pomoću multimetra možete obaviti još neka ispitivanja koja se zasnivaju na merenju otpornosti:

Osigurači: Pregoreli osigurač daje otvoreno kolo.
Prekidači: Uključivanjem i isključivanjem prekidača rezultati očitavanja na multimetru menjaju se između vrednosti nula (kratak spoj, uključen prekidač) i beskonačno (otvoreno kolo, isključen prekidač).
Spojevi na štampanoj ploči: Loš spoj bakarnih vodova na štampanoj ploči ponaša se kao prekinuta žica i na multimetru se pokazuje kao otvoreno kolo beskonačne otpornosti.
Lemni spojevi: Loš lemni spoj se na multimetru očitava kao otvoreno kolo beskonačne otpornosti.

Biranje opsega
Na većini analognih multimetara, kao i nekim digitalnim, morate da izaberete opseg merenja da bi se prikazali precizni rezultati. Primera radi, ako merite napon baterije od 9 volti, opseg podešavate na najbliži ali veći od 9 volti. To kod većine multimetara znači da treba izabrati opseg od 20 ili 50 volti. Tek nakon toga možete meriti.

Danas je automatsko biranje opsega, posebno kod digitalnih multimetara, uobičajena funkcija. Na tim multimetrima nije neophodno pre merenja birati opseg i zato se oni mnogo lakše koriste. Štaviše, na njima ni ne postoji dugme za biranje opsega. Kada želite da merite napon, birač postavljate u odgovarajući položaj i merite. Multimetar će prikazati rezultat na ekranu.

Bez obzira na to da li je multimetar analogan ili digitalnan, on ukazuje na prekoračenje granice ako je merena veličina prevelika da bi je aparat prikazao. Na digitalnom multimetru se prekoračenje prikazuje kao trepćuća jedinica (ili slovima OL). Na analognim multimetrima, prekoračenje se prikazuje tako što kazaljka izlazi van skale. Ukazivanje na prekoračenje je često kada se ispituje kontinuitet. To znači da je otpornost prevelika da bi je multimetar registrovao, čak i kada je izabran maksimalni opseg. Kada koristite analogni multimetar, izbegavajte prekoračenja jer se tako može narušiti preciznost kretanja kazaljke.

Categories: Čitaonica