Flux TermoPasty RMA AGT-179 špric 10ml

1.200.00 rsd;

Opis

Flux TermoPasty RMA AGT-179 špric 10ml.

Količina: 10ml
Tip fluksa: RMA
Vrsta fluksa: na bazi kalafonijuma
Koristi se za lemljenje SMD komponenata
Vrsta pakovanja: špric
Izgled fluksa: gel
Mere predostrožnosti:
– P280: Nosite zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitu za oči i lice
– P302 + P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa dosta vode i sapuna
– P321: Specifičan tretman (pogledati više o prvoj pomoći na etiketi)
– P333 + P313: Ako dođe do iritacije kože ili osipa potražite lekarski savet / pomoć
– P362: Skinite kontaminiranu odeću i operite je pre ponovne upotrebe
– P501: Odložite sadržaj nakon upotrebe predajući odgovornoj osobi za uklanjanje otpada ili vraćajući dobavljaču