Anemometri merenje protoka vazduha

Published by IT Elektroleum on

Anemometar je instrument koji se koristi za merenje brzine i/ili smera vetra. Anemometri se široko koriste u meteorologiji, vremenskim stanicama, istraživanjima vetra, energetici, pomorstvu, građevinskoj industriji, sportskim aktivnostima na otvorenom prostoru i mnogim drugim oblastima gde je važno pratiti i analizirati uslove vetra.

Postoje različiti tipovi anemometara, a najčešći su:

  1. Mehanički anemometri (kupačasti i propelerski): Mehanički anemometri koriste pokretne delove, kao što su kupačke ili propelerske lopatice, koje rotiraju kada ih pogodi vetar. Brzina rotacije je proporcionalna brzini vetra. Kupačasti anemometri merenja vrše pomoću četiri polukugle (kupa) koje rotiraju oko vertikalne ose, dok propelerski anemometri koriste horizontalno postavljeni rotor sa tri ili više lopatica.
  2. Ultrazvučni anemometri: Ultrazvučni anemometri koriste ultrazvučne senzore za merenje brzine vetra. Princip rada zasniva se na merenju vremena koje ultrazvučni signalovi provode putujući između dva ili više senzora. Brzina vetra utiče na vreme putovanja signala, što omogućava anemometru da izračuna brzinu vetra. Ultrazvučni anemometri nemaju pokretne delove, što ih čini manje osetljivim na habanje i održavanje.
  3. Vane (žiro) anemometri: Vane anemometri, takođe poznati kao žiro anemometri, koriste se za merenje smera vetra. Oni sadrže rotirajući pokazivač (pero ili vane) koji se okreće oko vertikalne ose i usmerava se u smeru vetra. Vane anemometri često se kombinuju sa kupačastim ili propelerskim anemometrima kako bi se istovremeno merila brzina i smer vetra.

Evo kako se koristi anemometar:

  1. Postavljanje anemometra: Postavite anemometar na otvorenom prostoru, daleko od prepreka koje mogu uticati na protok vetra, kao što su zgrade, drveće ili brda. Visina postavljanja zavisi od vrste anemometra i specifičnih zahteva merenja.
  2. Uključivanje anemometra (za elektronske modele): Uključite anemometar koristeći prekidač za napajanje ili dugme, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
  3. Merenje brzine vetra: Kod mehaničkih anemometara, brzina vetra se meri prema broju rotacija kupačkih ili propelerskih lopatica u određenom vremenskom intervalu. Kod ultrazvučnih anemometara, brzina vetra se izračunava na osnovu vremena putovanja ultrazvučnih signala između senzora.
  4. Merenje smera vetra (za vane anemometre): Smer vetra se određuje prema položaju rotirajućeg pokazivača (pera ili vane) u odnosu na vertikalnu osu anemometra.
  5. Očitavanje rezultata: Rezultati merenja brzine i smera vetra mogu se očitati direktno sa mehaničkog anemometra ili prikazani na elektronskom displeju kod elektronskih anemometara.
  6. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate merenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i specifikacijama.
  7. Isključivanje anemometra (za elektronske modele): Kada završite sa merenjem, isključite anemometar kako biste sačuvali bateriju ili napajanje.

Anemometri su korisni instrumenti za merenje brzine i smera vetra u različitim industrijama i primenama. Različiti tipovi anemometara nude različite nivoe tačnosti, osetljivosti i pouzdanosti u zavisnosti od potreba korisnika.

Categories: Čitaonica