Osciloskopi

Published by IT Elektroleum on

Osciloskopi su elektronski instrumenti koji se koriste za vizualizaciju i analizu električnih signala, uglavnom napona, u vremenskom domenu. Oni omogućavaju inženjerima, tehničarima i hobistima da prate promene signala tokom vremena, identifikuju greške, testiraju elektronske komponente i sklopove, kao i razvijaju nove uređaje.

Evo kako se koriste osciloskopi:

  1. Uključite osciloskop: Postavite osciloskop na stabilnu površinu i uključite ga u strujnu utičnicu. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
  2. Povezivanje sonde: Povežite sondu osciloskopa sa BNC konektorom na prednjoj strani uređaja. Većina osciloskopa ima više kanala (npr. 2 ili 4), pa odaberite odgovarajući kanal za merenje.
  3. Kompenzacija sonde: Pre nego što počnete sa merenjem, proverite da li je sonda osciloskopa kompenzovana tako što ćete je povezati sa referentnim signalom (npr. kvadratni talas) koji se obično nalazi na prednjoj strani osciloskopa. Ako talas nije pravilnog oblika, podesite kompenzaciju na sondi dok talas ne bude pravilnog oblika.
  4. Povezivanje sa signalom: Odspojite sondu osciloskopa od referentnog signala i povežite je sa signalom koji želite izmeriti. Povežite vrh sonde (ili hvataljku) sa tačkom u sklopu gde želite meriti napon, a uzemljenu stezaljku sonde povežite sa uzemljenom tačkom u sklopu.
  5. Podešavanje osciloskopa: Podesite horizontalnu i vertikalnu osetljivost, vremensku bazu i okidač osciloskopa kako biste dobili jasnu i stabilnu sliku signala na ekranu. Možete koristiti automatsko podešavanje (Auto Set) ako je dostupno na vašem osciloskopu, a zatim ručno prilagoditi podešavanja prema potrebi.
  6. Analiza signala: Analizirajte signal na ekranu osciloskopa, uočavajući karakteristike kao što su amplituda, frekvencija, fazni pomak, vreme porasta i padanja signala, itd. Osciloskop može prikazivati i automatski izračunate parametre signala, što olakšava analizu.
  7. Snimanje i dokumentacija: Ako je potrebno, snimite sliku ekrana osciloskopa ili koristite funkcije za dokumentaciju i analizu podataka koje su dostupne na modernim digitalnim osciloskopima.
  8. Isključivanje osciloskopa: Kada završite sa merenjem, odspojite sondu osciloskopa od sklopa i isključite osciloskop iz strujne utičnice.

Osciloskopi su dostupni u analognim i digitalnim verzijama, pri čemu su digitalni osciloskopi (DSO) danas uobičajeniji zbog svojih naprednih funkcija, fleksibilnosti i preciznosti.

Ukratko, osciloskopi služe za vizualizaciju i analizu električnih signala u vremenskom domenu, što omogućava identifikaciju grešaka, testiranje komponenti i sklopova, razvoj uređaja i obuku u elektronici.

Naša ponuda osciloskopa.

Categories: Čitaonica